21 de junio de 2017

Tablets en 2º B

O alumnado de 2º tivo ocasión de mellorar as súas competencias, implementando  habilidades  coas  aplicacións WORD MOSAIC e CHATTERKIDS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LCB4.1.1-Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: 
substantivo, artigo, adxectivo, verbo.
CSB1.2.1-Participa en actividades individuais ou de grupo 
adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario, 
valorando o esforzo e o coidado do material.

COMPETENCIA DIXITAL

*SABER:Aplicacións informáticas
*SABER FACER: Buscar , obter e tratar a información. 
Crear contidos.
*SABER SER:Ter a curiosodade e a motivación pola aprendizaxe 
e a mellora no uso das tecnoloxías.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

*SABER:  Vocabulario – Gramática (substantivo)
*SABER FACER: Escoitar con atención e interese, 
controlando  e adaptando a súa resposta aos requisitos da situación.
*SABER SER: Ter interese pola interacción cos demais.
COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA

*SABER: Comprender códigos de conduta 
aceptados en distintos contextos.
*SABER FACER: Manifestar solidariedade e interese para resolver problemas. 
Participar de  xeito  constructivo nas actividades da comunidade
*SABER SER: Participar na toma de decisións democráticas a todos os niveisNo hay comentarios:

Publicar un comentario